ABB Smart sensor

ABB Smart sensor เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดคุณภาพของมอเตอร์ ว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ โดยจะตรวจจับการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ อุณหภูมิภายในตัวมอเตอร์ นอกจากนี้ยังจะสามารถวัดค่าความเร็วรอบของมอเตอร์

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปที่โทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ของผู้ใช้งาน และข้อมูลนี้ยังสามารถใช้กับซอฟท์แวร์มาตรฐานที่ใช้ในโรงงานได้ทำให้เกิดความมั่นใจในการวิเคราะห์ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่ใช้อยู่ว่ายังอยู่ในสภาพดี นอกจากนี้ข้อมูลที่วัดได้ยังจะถูกเก็บไว้ใน Cloud เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลทางการวิเคราะห์ในระยะยาวต่อไป

ABB Smart sensor จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มอเตอร์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ลดการเสียหายของมอเตอร์ลง ผู้ใช้งานสามารถที่จะรู้ถึงความผิดปกติของมอเตอร์ก่อนที่มอเตอร์จะเสียหายและสามารถซ่อมแซมตัวมอเตอร์ได้ทันท่วงที

– Smart sensor ช่วยลดความเสียหายของมอเตอร์ซึ่งทำให้การผลิตหยุดกระทันหัน
– Smart sensor ลดเวลาในการเก็บข้อมูลของมอเตอร์
– Smart sensor ติดตั้งตัวอุปกรณ์ง่าย และใช้เวลาไม่นาน
– Smart sensor ลดเวลาหยุดทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจถึง 70%
– Smart sensor ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ถึง 30%
– Smart sensor ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ถึง 10%
– Smart sensor เพิ่มความมั่นใจในการผลิตและซ่อมบำรุง