ROTARY UNIONS

Rotary Unions Duff-Norton rotary union ออกแบบให้มีความทนทาน โดยโครงสร้างของ Ratary union นี้ มีทั้งแบบไหลทางเดียวและไหลสองทาง รวมทั้งสามารถใช้กับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีรอบสูง ๆ ได้