RELIANCE HIGH EFFICIENCY AC MOTOR

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ของ Reliance Electric ได้พัฒนา ประสิทธิภาพจนสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE 112 ทำให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าไฟฟ้าและอายุการใช้งานของมอเตอร์ยาวขึ้น