บริษัท เอส.เอส.บี สยาม จำกัด ร่วมกับ ABB จัดงานสัมมนาในหัวข้อ


“นวัตกรรมใหม่สำหรับการประหยัดพลังงาน และการวิเคราะห์คุณภาพของมอเตอร์”

Innovation for Energy saving and Quality analytic for motor


ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานในกระบวนการผลิต
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิผล